yvonne

ייצור של חומרי נפץ המשמשים בכל כלי הנשק הגרעיניים – אורניום ופלוטוניום מועשרים – מזיק לבריאותנו ועל הסביבה.

נשק גרעיני מפיק את כוח הנפץ שלו מאורניום ו / או פלוטוניום, האחרון הוא תוצר לוואי של ביקוע גרעיני בכורים. האורניום, תוצרי ההתפרקות הרדיואקטיביים שלו, וחומרים אחרים הנפלטים בתהליך כרייתו ועיבודו יכולים לגרום למחלות בקרב הכורים, עובדי תעשיית הגרעין ותושבים סמוכים. יותר מ 70 אחוזים מהאורניום בעולם נכרה על אדמות של ילידים. הכמות הגדולה הנפלטת של שיירים מתבטאת בזיהום רדיואקטיבי וכימי לטווח ארוך. אף מכרה אורניום בשום מקום בעולם לא נוקה באופן מלא לאחר שהכרייה נסתיימה. חומרים בקיעים שנוצרו מעפרות אורניום יישארו רעילים וכלי נשק שמישים למשך אלפי שנים. כל מפעל העשרה שיכול להעשיר אורניום לדרגת כור יכול גם להעשיר אותו לדרגת נשק.

כורים גרעיניים

הפלוטוניום מופק מאורניום בכור גרעיני. תכניות גרעין צבאיות ואזרחית קשורות באופן הדוק לעתים קרובות. רוב המקרים האחרונים של הפצת נשק גרעיני נבעו מתכניות שלוות לכאורה. פליטה של קרינה דומה או גדולה יותר מאלה של פצצה גרעינית יכולה לבוא מכורים גרעיניים ובריכות דלק מיושנים – כלומר, כל כור הוא, מראש למעשה, פצצה מלוכלכת. תאונות גרעיניות, כמו זו שאירעה בצ’רנוביל בשנת 1986, תגרום בסופו של דבר לפחות לכמה עשרות אלפי מקרי מוות מסרטן. כורים גרעיניים פולטים קרינה לאוויר, המים והקרקע גם במהלך שימוש רגיל, וכתוצאה מכך לעלייה בשיעור של לוקמיה בילדים המתגוררים בטווח של 50 קילומטר.

שרשרת דלק גרעינית

nuclear-fuel-chain